EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU

			Pruža mogućnost evidentiranja podataka o radnicima i radnom vremenu radnika u skladu sa 
			Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu u FBIH